Villkor och bestämmelser

Senaste version 2014-04-04

Välkommen till GOsnap! Dessa medlemsvillkor utgör det avtal som gäller mellan Splay AB, registrerat i Sverige med organisationsnummer 556909-3882 (”Splay”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) och dig (”dig”, ”du”, ”din” eller ”Medlem”). För mer information om Splay AB, besök gärna Splays hemsida, www.splay.tv.

Genom att registrera dig som Medlem på www.GOsnap.se (”Hemsidan”) accepterar du dessa villkor (”Avtalet”) och det är därför viktigt att du noga läser igenom innehållet nedan innan du registrerar dig. I tillägg till detta Avtal kommer särskilda anvisningar vara tillämpliga för varje Kampanj (”Anvisningarna”) och genom att delta i Kampanjer är du också bunden av Anvisningarna för varje Kampanj. Du bör även läsa vår Sekretesspolicy som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Genom att registrera dig på Hemsidan accepterar du även Sekretesspolicyn. Har du frågor om Avtalet, Sekretesspolicyn eller Anvisningarna kontakta oss gärna på info@gosnap.se.

Om du inte accepterar detta Avtal kan du tyvärr inte bli Medlem eller använda Hemsidan. Om du inte accepterar Anvisningarna som gäller för en Kampanj kan du inte heller delta i sådan Kampanj.

Vi har i detta Avtal givit vissa ord en viss betydelse. Det som visas genom att dessa ord beskrivs med stor bokstav och inom parentes med citationstecken så här: ”Ord”.

 1. Vad innebär GOsnap för dig?Vi har utvecklat GOsnap för att du som Medlem genom användande av ditt Instagramkonto ska kunna tjäna pengar när du deltar i olika Kampanjer. Vi kallar detta för ”Tjänsten”. Vi skickar dig som Medlem särskilda inbjudningar till olika Kampanjer som en Annonsör väljer att genomföra via Instagram och Tjänsten. En ”Annonsör” är alltså företaget bakom en Kampanj och en ”Kampanj” är det budskap som en Annonsör vill nå ut med via Tjänsten och Instagram, med din hjälp. Du deltar i Kampanjer genom att följa Anvisningarna och publicera bilder eller videos på ditt Instagramkonto. Sådana bilder eller videos kallar vi ”Kampanjmaterial”.
 2. Din registrering som Medlem
  1. En ”Medlem” är en privatperson eller ett företag som fått en inbjudan från oss och har registrerat sig på Hemsidan för användade av Tjänsten. För att du ska kunna registrera dig som Medlem krävs även att du har ett Instagramkonto och att du registrerat detta på Hemsidan. Om du är privatperson och under 18 år måste du inhämta din målsmans tillstånd för att bli Medlem. Om din målsman vill komma i kontakt med oss, be att hen mailar oss på info@splay.se.
  2. När du registrerar dig som Medlem måste du ge oss sann, komplett och aktuell information om dig själv. Om vi har rimliga skäl att tro att du gett oss osann, inkomplett eller inaktuell information har vi rätt att stänga ditt konto eller hindra dig från att registera dig på Hemsidan.
  3. Du är själv ansvarig för att uppgifter till ditt konto på Hemsidan för användade av Tjänsten (såsom t.ex. användarnamn och lösenord) hålls hemliga och bevaras på ett betryggande sätt så att ingen obehörig kan få tillgång till det. Du ansvarar själv för allt användande, både eget och obehörigas, av ditt konto för Tjänsten, Kampanjerna och Hemsidan. Du måste snabbt meddela oss om du vet eller tror att ditt konto har använts av någon obehörig. Vi kan då begära att du ändrar dina uppgifter till kontot eller så kan vi stänga ner ditt konto.
  4. Dessa säkerhetsåtgärder är viktiga för oss och vi kan därför inte ta ansvar för någon skada, förlust eller problem som du orsakas om du inte efterlever dem.
 3. Din betalning för Kampanjer
  1. Vi informerar dig på Hemsidan, vid varje Kampanj, om den betalning du kommer få för att du är med i en Kampanj. Betalningen räknas ut av antal följare på ditt Instagramkonto tillsammans med korrekt genomförd Kampanj enligt Anvisningarna. Vi tar hand om all insamling av data och statistik för din betalning.
  2. Vi kan inte betala dig om du inte genomför Kampanjen enligt Anvisningarna och detta Avtal. Vi kan t.ex. inte betala dig om vi måste ta bort ditt Kampanjmaterial enligt punkt 6 c) nedan.
  3. Du får din betalning månadsvis i efterskott, men tidigast trettio (30) dagar efter din registrering som Medlem på Hemsidan. På grund av kostnader för administration kan vi bara ge dig betalning om den är minst femhundra (500) SEK för en kalendermånad. Om den är mindre än femhundra (500) SEK kommer pengarna att betalas till dig vid nästa utbetalningstillfälle, så snart den totala intjänade betalningen är femhundra (500) SEK eller mer.
  4. Vi kan bara betala dina pengar om du gett oss korrekta uppgifter om t.ex. ditt bankkontonummer. Om du är privatperson betalar vi dina pengar till ditt personliga konto. Om du är under 18 år kan vi också betala dina pengar till din målsmans bankkonto (om du gett oss det på Hemsidan).
  5. Om du inte har F-skattebevis kommer vi göra avdrag för skatt och sociala avgifter på din betalning innan den skickas till dig. Om du själv har F-skattebevis, visa upp det för oss så ansvarar du själv för inbetalning av skatt och sociala avgifter.
 4. Rättigheter
  1. Du äger rättigheterna till ditt Kampanjmaterial. Genom att du deltar i en Kampanj med ditt Kampanjmaterial, och i gengäld för den betalning du då får, ger du Annonsören en icke-exklusiv licens att under ett (1) års tid publicera och använda samma Kampanjmaterial på Annonsörens hemsida och eventuell kampanjsida, i presentationer och i reklamportföljer för deltagande i reklamtävlingar.
  2. Det är mycket viktigt att ditt Kampanjmaterial är ditt EGET material. Du får inte använda Kampanjmaterial som du inte har skapat själv, eller som inkluderar material som tillhör annan, bilder på eller information om andra utan deras tillstånd.
  3. Därför garanterar du att du är ensam skapare av Kampanjmaterialet och att du har all/alla upphovsrätt, godkännanden, samtycken och licenser som krävs för att publicera Kampanjmaterial i samband med en Kampanj via Tjänsten. Du garanterar också att du fått alla samtycken från eventuella medverkande i Kampanjmaterialet, för användning i samband med en Kampanj via Tjänsten.
  4. Det vi nu kommit överens om i a)-c) ovan är så viktigt för oss att du måste ta ansvar att kompensera oss och Annonsörer för samtliga krav från andra skapare, medverkande och andra kopplade till Kampanjmaterial om du inte uppfyller dina garantier och åtaganden. Vi kan även i sådant fall stänga av ditt konto enligt punkt 7 b) nedan.
  5. Vi äger rättigheterna till Tjänsten, Hemsidan och alla dessas system, program, metoder, dokumentation och liknande. Annonsörerna äger rättigheterna till Kampanjerna och till sina namn, loggor och varumärken.
  6. Genom att bli Medlem och delta i Kampanjer får du en rätt att nyttja Tjänsten och Hemsidan på det sätt som du behöver för att kunna delta i Kampanjer enligt Anvisningarna och vad som sägs i detta Avtal, så länge Avtalet gäller mellan oss och dig. Du får ingen annan rätt att använda Tjänsten, Hemsidan, Kampanjer eller delar därav.
 5. Vårt ansvar
  1. Vi driver Tjänsten och Hemsidan efter bästa förmåga och eftersträvar att hålla en tillfredställande nivå på dem. Det är dock inte tekniskt möjligt för oss att alltid hålla Tjänsten och Hemsidan helt fria från fel, virus eller annat skadligt innehåll, och det kan tyvärr vara så att de ibland innehåller brister i tillgänglighet, funktionalitet, exakthet, pålitlighet eller fullständighet. Vi vill såklart så fort som möjligt åtgärda detta så att Tjänsten och Hemsidan är så bra de kan bli. Kontakta oss på info@gosnap.se om du upptäcker något som verkar fel.
  2. För att förbättra Tjänsten och Hemsidan måste vi ibland utföra underhållsarbeten och liknande på dem, även om detta tillfälligt kan begränsa din tillgång till Tjänsten och Hemsidan. Vi kan inte ansvara för skada som du kan lida om du inte får tillgång till Tjänsten på grund av driftavbrott eller andra störningar, fel, ofullständighet eller otillgänglighet i Tjänsten eller på Hemsidan.
  3. Vi kommer inte övervaka eller censurera Kampanjmaterial innan det publiceras och kan därför inte ta något ansvar för innehåll eller utformning av Kampanjmaterial, eller dess förenlighet med Anvisningarna eller detta Avtal. Du godkänner dock att vi får övervaka Kampanjmaterial efter att det publicerats och att vi på egen hand får, eller kan kräva att du omedelbart tar bort eller blockerar Kampanjmaterial (genom att t.ex. ta bort hashtag) som vi tycker strider mot Avtalet, Anvisningarna, svensk eller internationell lag eller på annat sätt kan anses stötande, otillbörligt eller olämpligt. Vi kan inte ta något ansvar för någon skada, förlust eller problem som du orsakas om du inte efterlever detta.
  4. Vi vill göra dig medveten om att information och Anvisningar från Annonsörer kan innehålla felaktigheter och att vi inte på förhand gör någon bedömning av sådan informations pålitlighet eller riktighet. Därför kan vi inte heller ansvara för skada som du kan lida på grund av sådan information eller Anvisningar från Annonsör, eller på grund av Kampanjmaterial som du själv lägger upp på ditt Instagramkonto. Kontakta oss på info@gosnap.se om du upptäcker något som är felaktigt.
 6. Ditt ansvar
  1. Du måste använda Tjänsten, Hemsidan och Kampanjmaterial på ett ansvarsfullt och omdömesgillt sätt, som är förenligt med detta Avtal och Anvisingarna.
  2. Du ansvarar ensamt för att allt Kampanjmaterial som du lägger upp på sitt Instagramkonto inte strider mot svensk lag eller mot Instagrams användarvillkor. Kampanjmaterialet får t.ex. inte innehålla, innebära eller omfatta något av följande:
   • Brottslig verksamhet eller uppmaning till brott;
   • Utpekande av andra personer som brottsliga eller annat förtal;
   • Hets mot folkgrupp eller andra yttranden som kan upplevas kränkande, diskrimminerande eller nedsättande mot grupper av människor baserat på exempelvis etnicitet, sexuell läggning, handikapp, etc.;
   • Kränkningar, förföljning, trakassering, utnyttjande eller hot mot personer, företag eller grupper av personer/företag, obsceniteter eller stötande material eller annat som är oförenligt med god etikett;
   • Brott mot tystnadsplikt eller sekretess;
   • Våldsskildring, barnpornografi, annan pornografi eller sexuell anspelning;
   • Erbjudanden eller gåvor för sexuella tjänster, pyramidspel eller liknande;
   • Förfrågningar om piratkopior och/eller försäljning/köp av stöldgods samt tips om fusk;
   • Spridning av datavirus, spam eller liknande;
   • Generering av trafik på Instagram genom otillbörliga metoder, såsom köpta följare, ”likes” eller användning av spindlar eller robotar;
   • Publicering eller annat användande i strid med Anvisningarna, detta Avtal, svensk lag eller Instagrams användarvillkor;
   • Publicering av material som du inte själv har skapat eller som du inte har rättighetshavarens eller medverkandes tillstånd att publicera, eller som kan utgöra en kränkning av någons integritet eller publicering/användande av annans personuppgift utan tillstånd; eller
   • Störning, skada eller nedsättning av funktionalitet eller anseende avseende Tjänsten, Hemsidan, Kampanj, Splay eller Annonsör.
  3. Kampanjmaterial (eller dess hashtag) som t.ex. innehåller inslag av uppräkningen ovan under b) kan omedelbart komma att tas bort eller blockeras av oss, eller så kommer vi kräva av dig att du omedelbart tar bort sådant Kampanjmaterial. Vi tar detta på stort allvar och hinner därför inte i alla lägen informera dig innan vi tar bort eller blockerar sådant Kampanjmaterial. Vi kan inte ansvara för någon skada, förlust eller problem som du orsakas av vid sådan borttagning eller blockering.
  4. Du är ensamt ansvarig för ditt Kampanjmaterial och konsekvenser av publicering av Kampanjmaterial. Vi står inte bakom och stödjer inte något Kampanjmaterial eller någon åsikt, rekommendation eller råd som uttrycks däri och vi kan därför inte vara ansvariga för ditt Kampanjmaterial, varken gentemot dig själv eller mot utomstående.
 7. Avslutande av konto
  1. Du kan när som helst avsluta sitt konto genom att skriftligen meddela oss via Hemsidan. Efter att medlemskapet har avslutats kommer vi att betala ut eventuellt intjänade och inte tidigare utbetalda pengar från Kampanjer inom trettio (30) dagar från det att kontot har avslutats, förutsatt att sådana pengar uppgår till minst femhundra (500) SEK.
  2. Vi har rätt att omedelbart avsluta ditt konto om vi har rimliga skäl att tycka att ditt användande av Instagram, Tjänsten, Hemsidan eller deltagande i Kampanjer strider mot detta Avtal, Anvisningarna, svensk eller internationell rätt eller annars kan anses stötande, otillbörligt eller olämpligt eller om du har skadat oss eller Annonsör.
  3. Om du inte deltar i någon Kampanj under sex (6) månader i följd, kommer ditt konto att bli inaktivt och vi har då rätt att avsluta kontot.
  4. Om Medlems konto avslutas enligt punkt b) eller c) ovan har du inte rätt till eventuell innestående intjänad betalning. Sådana pengar kommer att tillfalla oss.
  5. Vi har rätt att sluta tillhandahålla hela eller delar av Tjänsten, Hemsidan och inbjudningar till Kampanjer när vi anser oss ha rimliga skäl för det.
  6. Vi kommer informera dig om avslutandet av ditt konto genom e-post eller brev till den adress som du uppgett vid registrering. Du får inte använda Tjänsten, Hemsidan eller delar därav efter Avtalets upphörande eller avslutande av ditt konto.
 8. SekretessDu och vi ska hålla hemligt detta Avtal och Anvisningarna (såsom exempelvis betalningssvillkor), annan information i förhållande till Tjänsten, Hemsidan eller Splay, både under tiden Avtalet gäller och under två (2) år därefter. Vi får dock meddela Annonsör och potentiell Annonsör om innehållet i detta Avtal, Anvisningarna samt din statistik på Instagram tillsammans med det faktum att du är Medlem hos Tjänsten.
 9. Personuppgifter och cookiesVi behandlar dina personuppgifter enligt vår Sekretesspolicy. Där hittar du också information om cookies på Hemsidan.
 10. Ändringar och tillägg till AvtaletVi kan behöva göra förändringar i detta Avtal i framtiden, t.ex. för att ta hänsyn till ny lagstiftning, förändringar i tjänsten eller nya behov som vi inte kunnat förutse på förhand. Vi strävar efter att hålla dessa ändringar till ett minimum. För varje ändring som görs kommer vi informera dig på Hemsidan och även högst upp i detta Avtal. Där kommer du även se vilken/vilka ändring(ar) som gjorts och vid vilket datum. Om du fortsätter att använda Tjänsten och Hemsidan efter att en ändring i Avtalet skett är du även bunden av ändringen.
 11. Ansvarsbegränsning och ersättning
  1. Vi ansvarar inte för skada som du kan lida på grund av Tjänsten, Hemsidan, Kampanj eller Kampanjmaterial.
  2. Vi ansvarar inte mot dig för det fall att ditt användande av Tjänsten skulle anses utgöra marknadsföring enligt marknadsföringslagen (2008:486) och inte heller för eventuella rättsliga, kontraktuella eller kostnadsmässiga konsekvenser som detta skulle kunna medföra för dig.
  3. Du ansvarar mot oss och Annonsör i förhållande till de skador, kostnader, förluster och krav som vi eller Annonsör lider, eller som vi är skyldiga att utge till Annonsör eller annan, i samband med ditt otillåtna, felaktiga eller nedsättande utnyttjande av Tjänsten, Kampanjer och Hemsidan eller ditt brott mot detta Avtal, Anvisningarna eller svensk lag.
 12. Anställningsförhållande Detta Avtal innebär inte att något anställningsförhållande råder mellan dig och oss. Vi kan alltså inte betala dig någon semesterersättning eller sjukersättning, eller ge dig uppsägningstid eller övriga med en anställning tillhöriga rättigheter.
 13. Bestämmelses ogiltighet Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav vara ogiltig, ska detta inte påverka Avtalets övriga bestämmelser. Eventuell ogiltig bestämmelse ska ersättas med en bestämmelse som så mycket som möjligt uppfyller ditt och vårt syfte med Avtalet.
 14. Ge bort eller låna ut rättigheter och skyldigheterVi har valt ut just dig att vara Medlem i Tjänsten och därför får du inte ge bort eller låna ut dina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal utan vårt skriftliga godkännande. Vi får dock helt eller delvis, ge bort eller låna ut våra rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till utomstående.
 15. Tillämplig lag och tvistelösning Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal och eventuella tvister mellan dig och oss. Vi vill allra helst försöka lösa sådana tvister i god anda, men om vi inte skulle lyckas med det ska tvisten slutligt avgöras vid allmän domstol.